Ga naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

U heeft de website ("Site") van TouchPoint Medical, Inc. ("TPM") bezocht. Door de Site te bezoeken, te bekijken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met het onvoorwaardelijk en zonder wijziging aanvaarden van de hierna volgende voorwaarden, samen met alle toepasselijke wetten ("Gebruiksvoorwaarden"). Als een van de gebruiksvoorwaarden voor u onaanvaardbaar is, gebruik deze site dan niet.

Het auteursrecht op alles wat op deze Site verschijnt of wordt weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot uitvoerbare programma's, materialen, afbeeldingen en inhoud ("Site-inhoud") die op deze Site verschijnt of wordt weergegeven, is eigendom van TPM, tenzij anders vermeld, en mag niet worden gebruikt. behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Niets van de site-inhoud mag worden gekopieerd, gewijzigd, herzien, gereproduceerd, gedistribueerd, gedownload, hergebruikt, verzonden naar een server van een derde partij of gebruikt om afgeleide werken te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TPM. Op voorwaarde echter dat alle kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken en eigendomsrechten behouden blijven, mogen gebruikers site-inhoud uitsluitend downloaden met het oog op de selectie en aankoop van TPM-producten. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van de site kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, wetten op het gebied van privacy en publiciteit en communicatieregels en -statuten. TPM garandeert of beweert niet dat het gebruik van de Site-inhoud geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van en niet onder zeggenschap staan ​​van TPM.

Handelsmerken, logo's en dienstmerken (de "Handelsmerken") die op deze Site worden gebruikt en weergegeven, inclusief, maar niet beperkt tot, "TouchPoint Medical, Inc." zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van TPM en/of anderen. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht om een ​​op de Site weergegeven Handelsmerk te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TPM of de eigenaar van het handelsmerk, al naar gelang het geval. Gebruikers worden erop gewezen dat TPM haar intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze zal handhaven in de ruimste zin van de wet. TPM verbiedt het gebruik van het TPM-logo als "hotlink" naar een TPM-site, tenzij het tot stand brengen van een dergelijke link is goedgekeurd met voorafgaande schriftelijke toestemming van TPM.

Alle informatie of materialen in communicatie die via elektronische post of op andere wijze naar TPM wordt verzonden, worden als NIET-VERTROUWELIJK en NIET-EIGENSCHAP behandeld en kunnen door TPM naar eigen goeddunken voor elk doel worden gebruikt, inclusief reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie of uitzending. . Een dergelijke NIET-VERTROUWELIJKE en NIET-GEBRUIKELIJKE behandeling is ook van toepassing op ideeën, concepten, knowhow of technieken die zijn opgenomen in de communicatie die u naar TPM stuurt en die TPM vrij mag gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van producten. .

U mag onze Site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Het is verboden posten op of verzenden via onze site onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, kwetsend, pornografisch, profaan, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal van welk type of materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat wordt beschouwd als een strafbaar feit, leidt tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, is anderszins in strijd met enige wet of bevat materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

ALLE INHOUD VAN DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTBESCHRIJVINGEN, CAD-TEKENINGEN, RICHTLIJNEN VOOR PRODUCTPRESTATIES EN SPECIFICATIES EN VOORBEELDBEREKENINGEN, WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. TPM GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT FOUTEN OF OMISSIES DIE KUNNEN ZIJN OPGENOMEN IN DE INHOUD VAN DE SITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DAT DE INHOUD VAN DE SITE OF ENIGE DOWNLOADBARE PROGRAMMA'S OP DE SITE VIRUSVRIJ ZIJN. HET RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE IS UITSLUITEND VOOR DE GEBRUIKER.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL TPM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT WINST- OF INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE SITE, DOWNLOADBARE PROGRAMMA’S OP DE SITE, VERLIES VAN GEBRUIK OF SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF -PROGRAMMA'S, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF APPARATUUR) VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG, GEBRUIK OF BROWSEN VAN DE SITE OF SITE-INHOUD OF AANKOOP VAN ITEMS VAN DEZE SITE.

Je hoort dat er SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN vergunning of anderszins beperken van of beperking van de uitsluiting van impliciete garanties OF BEPERKING OP GEVOLGSCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

In het geval dat deze site 'hot links' bevat die toegang bieden tot andere, niet-TPM, websites, wordt u erop gewezen dat TPM de inhoud van dergelijke sites niet heeft beoordeeld en er niet verantwoordelijk voor is. De risico's van het gebruik van hot-linked sites worden uitsluitend gedragen door de gebruiker, en TPM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk gebruik.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door TPM worden herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en u dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Als u deze site blijft bezoeken en gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden.

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door TPM en wordt beheerd vanuit het kantoor in Florida. Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van deze Site, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida, VS, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

U stemt ermee in dat elke gerechtelijke of billijke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden uitsluitend zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in de staat Florida, en u stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor doeleinden om een ​​dergelijke actie te procederen.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn onafhankelijk en afzonderlijk van elkaar en geen bepaling zal worden aangetast of ongeldig worden gemaakt omdat een andere bepaling om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar kan zijn.

Zie het Privacybeleid van TPM, dat hierin ter referentie is opgenomen.